شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ *خاطره يکي از اساتيد قديمي دانشکده متالوژي دانشگاه شريف:* يک بار داشتم برگه ها رو تصحيح مي کردم، به برگه اي رسيدم که نام و نام خانوادگي نداشت؛ با خودم گفتم ايرادي ندارد. بعيد است که بيش از يک برگه نام نداشته باشد. از تطابق برگه ها با ليست دانشجويان صاحبش را پيدا مي کنم.
mehrnush
94/5/10
.: حسين :.
تصحيح کردم و 17/5 گرفت. احساس کردم زياد است؛ کمتر پيش مي‌آيد کسي از من اين نمره را بگيرد... دوباره تصحيح کردم، 15 گرفت... برگه ها تمام شد. با ليست دانشجويان تطابق دادم، اما هيچ دانشجويي نمانده بود... تازه فهميدم "کليد" آزمون را که خودم نوشته بودم تصحيح کرده ام
:D کليد آزمون نمرش شده 15!!! عجبــــــ
با کيا شديم هفتاد ميليون:|
هههههههه:D
تسبیح دیجیتال
.: حسين :.
رتبه 95
1 برگزیده
1568 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top